Bolagsordning - INBooks
INBooks logga

Bolagsordning för INBooks AB (publ) 559204-1767, antagen vid extra bolagsstämma 2022-01-07

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är INBooks AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via bolag bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 stycken.

§ 6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Växjö eller i Stockholm.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12. Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.