Bolagsordning - INBooks

Bolagsordning för INBooks AB
antagen vid extra bolagsstämma 2020-11-04

§ 1 Företagets namn
Bolagets firma är INBooks AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring , fakturering och övriga företagsadministrativa system samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5.1 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 5.2 Aktieslag
Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal som motsvarar högst hela antalet aktier i bolaget. Aktier i serie B får ges ut till ett antal som motsvarar högst hela antalet aktier i bolaget.

§ 5.3 Röstetal
Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier i serie B till en röst per aktie.

§ 5.4 Vinstutdelning
A och B-aktier skall medföra lika rätt till utdelning.

§ 5.5 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§ 6 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tio styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskapshandlingar samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post-och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Växjö eller i Stockholm.

§ 10 Ärende på stämman
På årsstämman skall följande ämnen behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Andra ärenden som stämman har till uppgift att beslut om enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.