Kommuniké från årsstämma 20 april 2022 - INBooks
INBooks logga

Aktuellt

Kommuniké från årsstämma 20 april 2022

21 april, 2022

INBooks AB (publ) årsstämma hölls i Växjö den 20 april 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslöt att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleant och att bolaget ska en revisor med en revisorssuppleant. 

Till ledamöter för tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Per Gunnarsson, Håkan Jansson och Jonni Harrius samt nyvaldes Nils Karlsson. Per Gunnarsson omvaldes till ordförande.

Raine Svensson omvaldes som revisor med Håkan Fransson som revisorssuppleant.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. 

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende

  • Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
  • Styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete 
  • Val av revisorer och arvoden 
  • Valberedning 
  • Ordförande på bolagsstämma

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för styrelse och VD 

Stämman beslöt om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för styrelse och VD  innefattande riktad emission av högst 3 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen per ny aktie är 0,70 kronor.

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda (kvalificerade personaloptioner)

Stämman beslöt om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda (kvalificerade personaloptioner) innefattande riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen per ny aktie är 0,70 kronor.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Folkesson, VD, mikael@inbooks.se

INBooks AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som utvecklar och säljer bokföringssystem för småföretag och affärsstödsystem för redovisningsbyråer. INBooks ger mindre företag möjlighet att sköta den dagliga redovisningen och ge redovisningsbyråer verktyg för digitalisera och kvalitetssäkra sin verksamhet förbättrar vi lönsamheten för båda kundgrupperna. Genom en prenumerationsmodell i båda vertikalerna, där redovisningsbyråer också blir återförsäljare, skapar detta återkommande och långsiktiga intäkter för INBooks.

Vill du komma i kontakt?

Mejla info@inbooks.se, ring 0470-59 44 00 eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort som möjligt.

Var vänlig fyll i ditt namn.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig fyll i ditt telefonnummer.